Gårdsbruket tilbyr aktiviteter til ulike brukere, som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Bl.a. bruk av dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som har behov for et aktivitetstilbud på dagtid.